Menighedsrådsmøder – Boddum-Ydby

Menighedsrådsmøder i Boddum – Ydby Sogne 2017

Tirsdag den 10. oktober kl. 19 i konfirmandstuen i Boddum. Læs Dagsorden her.10102017

Torsdag den 17. august kl. 19.00 i konfirmandstuen i Boddum.  Læs dagsorden og referat fra mødet HER

Tirsdag den 16. maj 2017. Læs dagsorden og referat HER

Se menighedsrådets medlemmer her

 

Print Friendly, PDF & Email

Menighedsrådsmøde i Boddum – Ydby den 1/12

Gitte Hansen havde meldt afbud til mødet.

Formanden gennemgik kort, hvad der var besluttet på sidste møde, og orienterede
om indkommen post. Herunder brev fra stiftet som bekræftiger, at der nu er sket
pastoratændring til Boddum – Ydby – Heltborg Pastorat.

Lånesagen i stiftet omkring præstegårdens energirenovering er på plads (ca. 350.000 kr.)
og energirenoveringen er færdig.

Der er blevet etableret opvaskemaskine i konfirmandstuen, og  mens præstegården står
tom, er gulvet på badeværelset i loftsetagen blevet rettet op.

Vi drøftede indsættelsesfest for vores nye præst, og vi vil foreslå Heltborg, at der holdes
gudstjeneste i alle 3 kirker den 21/2/2016. Derefter velkomstfest i Heltborg Forsamlingshus.

Endelig har der været medarbejdermøde med konsulenten Anni Sloth, hvor de
forskellige medarbejderfunktioner blev gennemgået. Vi afventer hendes udtalelse.

På vegne af menighedsrådet, sekretær, Keld Pedersen.

Print Friendly, PDF & Email

Menighedsrådsmøde i Boddum – Ydby den 20/10

Alle mødt – dog undtagen præst, da denne endnu ikke er ansat.
Ved det sidste fælles menighedsrådsmøde blev det vedtaget, at der laves fælles hjemmeside med Boddum – Ydby – Heltborg.
Ligeså var der enighed om, at lave fælles sogneudflugt med de tre sogne i det
kommende år.
Næste fælles menighedsrådsmøde finder sted den 5/4 – 2016

Menighedsrådet fik af kassereren en orientering om kvartalsregenskabet.
Revisionsprotokolatet for regnskabet  2014 for Boddum – Ydby er godkendt.

Der er afsat 119000 kr af 5% midlerne til præstegården i forbindelse med præsteskiftet.

Vi har valgt formand  og næstformandfor det næste år.
Resultat:
Formand: Evald Eliassen.
Næstformand: Eva Lund.

I forbindelse med præsteskiftet bliver der foeretaget en energirenovering af præstegården. Det samlede budget andrager ca. 344.000 kr.

Angående Ydby Kirke. Gulvet i våbenhuset er lavet.
Der er sporadisk utæthed mellem kor og skib mod syd. Her venter vi blytækkerens ankomst.

Claus Nyboe afløser som præst indtil 1/12 – 2015. Herefter overtager Erik Bennesen tjenesten indtil  den nye præst tiltræder.

Foreløbig plan for gudstjenester juleaften ( de angivne tidspunkter er ikke endelige.)

Ydby:           kl. 11.
Heltborg:    kl .14
Boddum:    kl. 16  

Næste menighedsrådsmøder:   Den 1/12 – 2015 samt den 9/2 – 2016.

På vegne af menighedsrådet, sekretær, Keld Pedersen.

Print Friendly, PDF & Email

Menighedsrådsmøde 14. april 2015

Afbud fra Alice Krabbe.

Indgået post blev gennemgået og vi blev orienteret om kvartalsregnskabet.

Budgettet for 2016 skal afleveres senest d. 16/6, hvorfor vi flytter vores næste møde til den 9/6 kl 19,30.

Den 5. maj er der kirke-  og præstegårdssyn.

Der har været arbejdet med problematikken: Energibesparelse specielt i præstegården. Der er blevet indhentet overslagspriser på udskiftning af vinduer (havesiden) samt isolering af hulmur og loft, samt opsætning af genvexanlæg. (udluftning). Dette beløber sig til ca 300000 kr. På dette grundlag vil vi arrangere et møde med energikonsulenten for at få gået projektet igennem.

Tårnuret i Ydby er nu på plads, og tårnet er kalket.

Der har været indbrud i graverhuset i Boddum. Ud over 3 fl. vin, er der ikke stjålet noget, men en dør og et vindue er ødelagt. Forsikringen er inddraget.

 Graver, Ole Madsen, Ydby, er sygemeldt, og Vagn Kappel står for kirkegårdsarbejdet, men vi ser på muligheden for at få ansat en afløser, indtil Ole igen optager arbejdet.

Til slut besluttedes det, at Gunhild udfører renholdelsen af konfirmandstue og kontor/toilet.

                                                          Sekretær, Keld Pedersen.

 

Print Friendly, PDF & Email

Menighedsrådsmøde den 13. januar 2015

Protokollen fra sidste møde blev gennemgået, og derefter blev det oplyst,
at der er generalforsamling i distriktsforeningen den 25/2, samt at der
den 5. juni kl. 19 er kirkevandring i Hurup.

Den 15. marts vil der være indsamling i Ydby og Boddum kirker til Folkekirkens Nødhjælp. Der vil denne dag være kirkekaffe i Boddum Kirke.

Regnskabet for 2014 er ikke endelig afsluttet i menighedsrådet, men vi kan
allerede nu se, at vi ender op med et overskud.

I løbet af kort tid vil der komme et kirke-reklameskilt op ved BMX-banen i Ydby.
Vi håber alle vil glæde sig over det muntre kirkebillede, som Kirstine Frøkjær
har malet til os.

Der bliver orgelindvielse den 29. marts kl. 14. Der vil efterfølgende være
sammenkomst i konfirmandstuen. 

Det bliver samtidig “et velkommen tilbage” til Ruth og Mogens.
I forbindelse med orgelindvielsen vil der blive udsalg af de gamle orgelpiber.

Vi har haft besøg af en energikonsulent, som har udarbejdet en rapport over
vores energiforbrug.
Vi har herefter besluttet at fortsætte planlægningen med at udskifte
varmekilden i præstegården til jordvarme. Samtidig skal der skiftes nogle
vinduer samt efterisoleres.
I Ydby planlægger vi at der etableres luft til luft varmepumpe i graverhuset.

Sct. Mortensgård er nu nedlagt, og effekterne, som har været brugt til
plejehjemsgudstjenesterne, vil blive opbevaret i Ydby kirkes box.

På vegne af Boddum – Ydby Menighedsråd, sekretær, Keld Pedersen.

Print Friendly, PDF & Email